Lietošanas noteikumi Iznomātājiem

Līgums

Starp RentMama (RM vai RentMama.com) un mašīnu nomas/īres uzņēmumu (Piegādātājs)

Piegādātājs piekrīt:

 1. Padarīt Produktu pieejamu RentMama.com tā, lai RentMama.com apmeklētājiem būtu iespēja šo Produktu iegādāties.
 2. Piedāvāt Produktu RentMama.com mājas lapās par tādu cenu, kas nepārsniedz zemāko cenu par kādu Piegādātājs piedāvā šo Produktu citur (ieskaitot Piegādātāja mājas lapās).
 3. Cienīt visas RentMama.com vietnē veiktās rezervācijas un savlaicīgi atbildēt uz pieprasījumiem.
 4. Veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visas rezervācijas, kas veiktas RentMama.com tiek precīzi apstrādātas tā, lai Pasūtītājs gūtu labumu no iegādātā Produkta.
 5. Ka iemaksa, kas ieturēta no RentMama.com puses par Produkta rezervāciju (Iemaksa) ir vienlīdzīga ar samaksu par IT pakalpojumiem, kurus piedāvā RentMama.com un, ka vairāk nekādas samaksas no RentMama.com puses netiks pieprasītas.
 6. Ka Iemaksa, kuru patur RentMama.com būs 15% apmērā no Produkta pilnās vērtības.
 7. Ka Pakalpojuma rezervācijas gadījumā no Pasūtītāja kredītkartes tiks ieturēta priekšapmaksa par rezervāciju (Iemaksa), 15% apmērā no Produkta pilnās vērtības un ka šī summa ir Rentmama.com ieturētā komisijas maksa, bet atlikušos 85% par Produktu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam ierodoties.
 8. Ka jebkuras rezervācijas labošanas/atcelšanas gadījumā RentMama.com atmaksā Piegādātājam līdz 50% no ieturētās Iemaksas, ja Pasūtītājs to ir veicis vēlāk kā pirms 14 diennaktīm (336 stundas) pirms iznomāšanas termiņa sākuma. Ka, ja Pasūtītājs labo/atceļ rezervāciju agrāk kā pirms 14 diennaktīm (336 stundām), RentMama.com neveic nekādu kompensācijas maksājumu Piegādātājam.
 9. Ka jebkuras rezervācijas labošanas/atcelšanas gadījumā Piegādātājam ir jāinformē par to RentMama.com rakstiski uz e-pastu [email protected]
 10. Ka jebkurš maksājums RentMama.com no Piegādātāja puses šī līguma ietvaros būs bez nodokļiem, ieturējumiem vai nodokļu atvilkšanas. Ja šādus nodokļus, ieturējumus vai nodokļu atvilkšanu pieprasa likums, Piegādātājs samaksās RentMama.com naudas summu tādā apmērā, lai pēc tās saņemšanas un nodokļiem, ieturējuma un nodokļu atskaitīšanas samaksāšanas, šī summa nebūtu mazāka par to, kāda to RentMama.com pienāktos saņemt gadījumā, ja šādu nodokļu, ieturējumu vai nodokļu atvilkšanu nepastāvētu.
 11. Ka gadījumā, ja Piegādātājs nevar izpildīt kādu rezervāciju, Piegādātājs atradīs tās vietā vienlīdzīgu produktu Pasūtītājam, bez griešanās pēc palīdzības pie RentMama.com.
 12. Pieprasīt Pasūtītājam maksājumu bilanci par Produktu tikai ierašanās vai klātbūtnes gadījumā, kur bilanci veido starpība starp pilnu cenu, kas norādīta internetā un iemaksu, kuru ietur RentMama.com.
 13. Ka Piegādātājs nes atbildību par Uzņēmuma Produkta informācijas un izcenojumu atjaunošanu un saglabāšanu caur RentMama.com Uzņēmuma Profilu un veidojot piedāvājumus, un to, ka Licences turētājs nes atbildību par jebkurām kļūdām, kas saistībā ar izcenojumiem, var rasties informācijas ievadīšanas gadījumā.
 14. Ka RentMama.com nenes nekādu atbildību Klienta priekšā par rezervāciju veikšanu un to, ka rezervācijas ir līgumi/vienošanās starp Pasūtītāju un Piegādātāju, un to, ka Piegādātājs atlīdzinās RentMama.com visus radušos zaudējumus un kaitējumiem, kas var rasties Pasūtītāja sūdzību rezultātā.
 15. 15. Pakļauties visiem piemērojamajiem likumiem par RentMama.com tehnoloģiju izmantošanu un darījumu veikšanu ar RentMama.com, ieskaitot, bet neesot ierobežotam ar likumiem, kas attiecas uz privātumu un datu aizsardzību tiktāl, ciktāl tie attiecas uz informāciju par Pasūtītāju.
 16. 16. Neatklāt nekādus Pasūtītāja kredītkartes datus nevienai citai personai, ja vien tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Produkta likumīga maksājuma stāšanos spēkā, kā to pieprasa likums.
 17. Piegādātājam ir tiesības atteikt rezervēto auto Pasūtītājam, ja Pasūtītājs, veicot rezervāciju RentMama, ir norādījis nepatiesu prasīto informāciju.
 18. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu piedāvājumu un auto izvēli apmeklētājiem, portālā ievietotās fotogrāfijas nedrīkst saturēt uzņēmuma logotipu, nosaukumu, identificējošas emblēmas, simboliku un cita veida iezīmes uz attēliem.

RentMama.com piekrīt:

 • Nodrošināt Piegādātājam Informāciju Tehnoloģiju (IT) pakalpojumus tā, lai Piegādātāja produktus un/vai pakalpojumus (Produkts) var rezervēt trešās puses internetā (Klients).
 • Ka no Pasūtītāja kredītkartes tiks ieturēta priekšapmaksa par rezervāciju (Iemaksa), 15% apmērā no Produkta pilnās vērtības un ka šī summa ir Rentmama.com ieturētā komisijas maksa, bet atlikušos 85% par Produktu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam ierodoties. Pasūtītāja puses neierašanās gadījumā, Rentmama.com samaksā Piegādātājam līdz 50% no ieturētās Iemaksas, ja tas ir rakstiski informējis par to Rentmama.com.
 • Veicināt Piegādātāja produktu dažās vai visās RentMama.com mājas lapās un to biedru tīklu mājas lapās.

Atbildība

 • RentMama.com nodrošinātie IT pakalpojumi ir balstīti uz bez garantijas pamata. RentMama.com nenodrošina pārstāvību, garantijas vai saistības attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti balstoties uz šo līgumu. Lielā mērā atļauti ar piemērojamo likumu, visa pārstāvība, garantijas un nosacījumi, noteikti vai saturoši, likumīgi vai citādi, šeit ir izslēgti, ieskaitot bez ierobežojumu garantijas par konkrētā mērķa kvalitāti vai derīgumu.
 • RentMama.com nenes nekādu atbildību Piegādātāja priekšā par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies no vai saistībā ar šo līgumu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar datu zaudējumu, ienākumiem, peļņu vai izdevību un trešās puses sūdzībām, vai jebkuriem citiem tiešiem vai izrietošajiem zaudējumiem vai kaitējumiem. Licences turētājs nodrošina to saturu.
 • Piegādātājs garantē, ka (i)jebkurš saturs, kas attiecas uz Licences turētāja Produktu (ieskaitot informāciju, atsauksmes un fotogrāfijas), kas atrodas RentMama.com un ir nodrošināts no Piegādātāja puses, pieder Piegādātājam (Saturs); un (ii) Saturs ir patiess un precīzs un nav maldinošs.
 • Kad tas būs nepieciešams, Piegādātājs, nodrošinās RentMama.com ar precīzu informāciju par jebkuru papildus atrašanās vietu vai PVN, kas Pasūtītājam ir jāmaksā par Produktu.
 • Piegādātājs līdz ar šo piešķir RentMama.com (un jebkuram citam RentMama.com apakšlicences turētājam) no autora honorāra brīvu licenci šī Satura izmantošanai.
 • Piegādātājs piekrīt atlīdzināt un uzturēt RentMama.com un tā apakšlicences turētājus par nekaitīgiem attiecībā uz visām trešās puses sūdzībām, kas var rasties no Satura izmantošanas no RentMama.com un tās apakšlicences turētāju puses.
 • Ierobežotās valstis. Piegādātājs līdz ar šo garantē, apstiprina un galvo, ka nav Kubas, Irānas, Sīrijas, Mjanmas (Birmas) vai Ziemeļkorejas pavalstnieks vai, ka nav pavalstnieka kontrolē (katra kā „Ierobežotā valsts) un, ka Piegādātāja produkti un/vai pakalpojumi, par kuriem tiek nodrošināts informācijas pakalpojums, nav un netiks piedāvāti vai izvietoti kādā no šīm minētajām valstīm. Piegādātājs piekrīt, ka šis Līgums nekavējoties zaudēs savu spēku pār Piegādātāju, ja tas kļūs par kādas no Ierobežotās valsts pavalstnieku vai kāda pavalstnieka kontrolē.

Līguma pārtraukšana

 • Abas puses var pārtraukt šo līgumu iesniedzot rakstisku paziņojumu ne vēlāk kā 28 dienu laikā, kopš tā stāšanās spēkā.
 • Piegādātājs galvojot par līguma pārtraukšanas, apņemat pārtraukt un atturēties no RentMama.com nodrošināto pakalpojumu un programmatūru izmantošanas.
 • RentMama.com patur tiesības nekavējoties pārtraukt šo līgumu, ja sekojošais stājas spēkā:
  • Piegādātājs vidējais Pasūtītāju vērtējums jebkurā RentMama.com mājas lapā ir nokrities zem 50% (piecdesmit procentiem); vai
  • Piegādātājs darbojas neatbilstoši šī līguma noteikumiem.

Vispārīgi

Šis līgums tiks pārvaldīts un veidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un RentMama.com un Piegādātājs piekrīt pakļauties Latvijas Tiesu jurisdikcijai.

Šis līgums ir privāts Piegādātājam un nevar tikt nodots, pārslēgts vai citādi pilnīgi vai daļēji nodots bez RentMama.com iepriekšējas rakstiskas atļaujas. RentMama.com un Piegādātājs ir neatkarīgi līguma slēdzēji un nekas šajā līgumā nepadarīs viņus par partneriem, kopīgiem tirdzniecības uzņēmuma līdzdalībniekiem vai par priekšnieku un aģentu.

Kas ir RentMama?

 • Netērē laiku meklējot auto!
 • Saņem auto nomas piedāvājumus!
 • Izvēlies labāko auto iznomātāju!

RentMama ir ērtākais veids kā atrast izdevīgākos auto nomas piedāvājumus.

Nosūtiet savu pieprasījumu un jūs saņemsiet desmitiem auto nomas piedāvājumu savā e-pastā. Savukārt iznomātājiem Rentmama.com ir unikāla iespēja iegūt jaunus klientus un palielināt apgrozījumu.