Regulamin dla wypożyczalni

Umowa

Między RentMama („RM” lub „RentMama.com”) oraz wypożyczalnią samochodów („Dostawca”)

Dostawca zobowiązuje się:

 1. Zapewnić niezbędną ilość produktów dostępnych w sprzedaży dla klientów RentMama.com.
 2. Zaoferować Produkt na stronie RentMama.com w cenie, która nie przekracza najniższej ceny, za jaką Dostawca oferuje ten Produkt w innym miejscu (w tym na własnych stronach Dostawcy).
 3. Uznać wszystkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem sieci RentMama.com i szybko odpowiadać na zapytania.
 4. Przeprowadzać kontrolę w razie konieczności w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania wszystkich rezerwacji przyjętych przez RentMama.com tak, aby klient mógł korzystać z zakupionego Produktu.
 5. Że depozyt zachowany przez RentMama.com w odniesieniu rezerwacji Produktu ( „Depozyt”) jest równy wysokości opłaty za usługi informatyczne świadczone przez RentMama.com i że RentMama.com nie będzie pobierać ani wymagać żadnych dodatkowych opłat.
 6. Depozyt potrącony przez RentMama.com wynosi 15% wartości Produktu.
 7. Że w trakcie dokonywania rezerwacji karta kredytowa Klienta zostanie obciążana kwotą depozytu wynoszącą 15% pełnej ceny Produktu, a suma ta stanowi prowizję dla Rentmama.com. Klient zapłaci pozostałe 85% Dostawcy po przybyciu.
 8. Że w przypadku jakichkolwiek zmian/anulowania rezerwacji RentMama.com zapewni Dostawcy zwrot w wysokości do 50% zatrzymanych Wpłat, jeżeli Klient zmienił lub anulował rezerwację w okresie krótszym niż 14 dni (336 godziny) przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Że jeżeli Klient zmienił/anulował rezerwację w okresie dłuższym niż pięć 14 dni (336 godziny) przed rozpoczęciem okresu wynajmu, RentMama.com nie będzie płacić Dostawcy rekompensaty.
 9. Że w przypadku jakichkolwiek zmian/anulowania rezerwacji, Dostawca informuje RentMama.com, wysyłając wiadomość na adres [email protected]
 10. Że wszelkie płatności wykonywane na rzecz RentMama.com przez Dostawcę w ramach niniejszej umowy są wolne od wszelkich podatków, odliczeń lub potrąceń. Jeśli takie podatki, odliczenia lub potrącenia są wymagane przez prawo, Dostawca jest zobowiązany zapłacić taką dodatkową kwotę RentMama.com, jeśli będzie to niezbędne, w taki sposób, że kwota netto otrzymana przez RentMama.com po odjęciu takich podatków, odliczeń i potrąceń nie może być mniejsza niż kwota, którą RentMama.com otrzymałaby gdyby takie podatki, odliczenia lub potrącenia nie były wymagane.
 11. Że w przypadku nieuznania przez Dostawcę żadnej rezerwacji, Dostawca powinien znaleźć równoważny produkt dla Klienta, nie zwracając się do RentMama.com po pomoc.
 12. Pobierać opłaty za Produkt tylko w dniu przyjazdu Klienta, przy czym opłata jest różnicą pomiędzy całkowitą ceną podaną w internecie a Depozytem zatrzymanym przez RentMama.com.
 13. Że Dostawca jest odpowiedzialny za aktualizowanie i utrzymywanie informacji o Firmie i cenie za swój Produkt za pośrednictwem Profilu Firmy i opcji Składania Ofert na stronie RentMama.com oraz że Dostawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy danych o cenach.
 14. Że RentMama.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za dokonanie rezerwacji, rezerwacje stanowią umowę pomiędzy Klientem a Dostawcą oraz że Dostawca zobowiązuje się zwolnić RentMama.com z odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z wszelkich roszczeń Klientów.
 15. Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z technologii RentMama.com i we wszystkich kontaktach z RentMama.com, w tym, lecz niewyłącznie, przepisów dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych w zakresie odnoszącym się do danych Klientów.
 16. Nie ujawniać żadnych informacji o kartach kredytowych ujawnionych przez Klienta żadnej osobie innej niż jest to niezbędne do wykonania zgodnej z prawem opłaty za produkt w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
 17. Że Dostawca ma prawo do odmowy wydania zarezerwowanego samochodu Klientowi, jeżeli Klient przedstawił niezgodne z prawdą informacje podczas dokonywania rezerwacji samochodu.
 18. W celu zapewnienia sprawiedliwej podaży i wyboru wynajmu samochodów, zdjęcia umieszczone na portalu RentMama.com nie mogą zawierać logo firmy, nazwy, emblematów, symboli identyfikacji lub innych elementów zamieszczonych na zdjęciach.

RentMama.com zgadza się:

 1. Zapewnić Dostawcy usługi technologii informacyjnych („IT”) w sposób umożliwiający innym klientom („Klienci”) zamówienie w internecie produktów i/lub usług („Produktu”) Dostawcy.
 2. Że karta kredytowa Klienta zostanie obciążona kwotą depozytu w wysokości 15% od pełnej ceny i że suma stanowi prowizję Rentmama.com. Pozostałą część stanowiącą 85% klient zapłaci Dostawcy po przyjeździe. W przypadku nieprzybycia Klienta, Rentmama.com płaci Dostawcy do 50% kwoty depozytu, jeśli Dostawca pisemnie poinformował o tym fakcie Rentmama.com.
 3. Promować produkt Dostawcy na niektórych lub wszystkich swoich stronach internetowych lub za pośrednictwem sieci afiliacyjnej.

Odpowiedzialność

 1. RentMama.com świadczy usługi IT „w postaci aktualnej”. RentMama.com nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji lub nie podejmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do usług świadczonych w ramach tej umowy. W największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki, wyraźne lub dorozumiane, ustawowe lub inne, zostają wyłączone, w tym, lecz niewyłącznie, w gwarancje jakości lub przydatności do określonego celu.
 2. RentMama.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za straty lub szkody wynikające z lub w związku z niniejszą umową, w tym w szczególności utratę danych, zysków lub dochodów, możliwości i roszczeń osób trzecich, ani za szkody pośrednie lub wtórne lub uszkodzenia. Treść zapewnia Dostawca
 3. Dostawca gwarantuje, że (i) wszelkie treści dotyczące Produktu Dostawcy (w tym informacje, opinie i zdjęcia), które Dostawca dostarczył RentMama.com („Treść”) stanowią własność Dostawcy; oraz (ii) Treść jest prawdziwa, rzetelna i nie wprowadza w błąd.
 4. Dostawca na prośbę RentMama.com dostarczy dokładne informacje o wszelkich dodatkowych lokalnych zobowiązaniach podatkowych lub podatkach od towarów i usług, które Klient musi zapłacić za Produkt.
 5. Dostawca niniejszym udziela RentMama.com (i każdy sublicencjobiorca RentMama.com) licencji na wolne od tantiem korzystanie z Treści.
 6. Dostawca zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić RentMama.com i jej sublicencjobiorców z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z korzystania przez RentMama.com lub jego sublicencjobiorców z Treści.

Państwa z nałożonymi ograniczeniami

 1. Dostawca niniejszym zapewnia, potwierdza i zobowiązuje się, że nie jest obywatelem ani nie jest kontrolowany przez obywatela Kuby, Iranu, Syrii, Sudanu, Myanmar (Birma) i Korei Północnej (każda „Państwo z nałożonymi ograniczeniami”) i że [produkty i/lub usługi] oferowane przez Dostawcę nie będą oferowane w Państwie z nałożonymi ograniczeniami. Dostawca zgadza się, że niniejsza umowa wygasa natychmiast po tym, jak Dostawca zostanie obywatelem lub będzie kontrolowany przez obywatela Państwa z nałożonymi ograniczeniami.

Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za pisemnym wypowiedzeniem nie krótszym niż 28 dni.
 2. W dniu rozwiązania umowy Dostawca zobowiązuje się zaprzestać stosowania i do powstrzymania się od dalszego stosowania oprogramowania lub usług świadczonych na mocy Umowy.
 3. RentMama.com zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • średnia ocena Dostawcy wydana przez Klientów na którejkolwiek z witryn RentMama.com spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent); lub
  • Dostawca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej umowy.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Łotewskiej, a RentMama.com i Dostawca wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów Republiki Łotewskiej.

Ta umowa została zawarta osobiście z Dostawcą i nie może zostać przeniesiona, podzlecona lub w inny sposób przekazana w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody RentMama.com. RentMama.com i Dostawca są niezależnymi kontrahentami i żaden z przepisów niniejszej umowy nie zmienia ich statusu na partnerów, wspólne przedsięwzięcie lub zleceniodawcę i przedstawiciela.

 

 

Co to jest RentMama?

 • Nie trać czasu na wyszukiwanie!
 • Spersonalizowane oferty!
 • Bezpośrednia komunikacja!

RentMama to najłatwiejszy sposób na znalezienie najlepszych ofert wynajmu samochodu.

Wpisz swoją prośbę i otrzymaj bezpośredni dostęp do ofert wypożyczalni samochodowych. Wyślemy Twoją prośbę do najlepszych lokalnych wypożyczalni samochodowych.